Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Aktuality

Dotace na domovní čistírny odpadních vod pro obce - Výzva č.11/2016

20.10.2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí, Výzvu č. 11/2016.

Cíle Výzvy:

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Termíny Výzvy:

Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Alokace – 100 mil. Kč

Oprávnění příjemci podpory:

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi
  • Spolky

Výše podpory:

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

  • 1 – 5 EO činí 100 tis. Kč
  • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč
  • 16 - 50 EO činí 240 tis. Kč

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Podporovaná opatření:

V rámci této Výzvy jsou podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této Výzvě, Příjemce podpory uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah (konkrétní forma smluvního vztahu podléhá rozhodnutí příjemce podpory) vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory. 

Příjemce podpory zodpovídá za plnění podmínek dle všech jednotlivých povolení k nakládání s vodami vztahujícímu se k předmětu podpory. 

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány. 

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé rodinné bydlení (tj. zejména v rodinných a bytových domech), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod. Volba řešeného území, včetně určení celkového počtu EO, musí být zdůvodněna v odborném posudku 

Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou domácí čističku odpadních vod

Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Bude-li zjištěno neplnění deklarovaných technických parametrů uvedených v Žádosti, bude příjemce podpory vyzván k nápravě a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV ve lhůtě stanovené Fondem. Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV bude považováno za porušení podmínek Výzvy dle čl.. 

Řešené území se nachází v oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV (dle strategických dokumentů: PRVKÚK, územní plán obce). Pro účely této výzvy je za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělené části obce. 

Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je užívána k trvalému rodinnému bydlení (tj. zejména rodinný nebo bytový dům) a budovy ve vlastnictví dané obce, která není užívána za účelem dosahování zisku. 

Na nabídku našich ČOV splňujících parametry výzvy se podíváte ZDE.

Kompletní asistence pro podání žádosti o dotaci.

Kontaktujte nás:

Jiří Boháč

mobil: +420 731 629 766

e-mail: bohac@envi-pur.cz