Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Postup povolení instalace čističky odpadních vod pro rodinné domy

25.4.2017

Koupili jste si pozemek mimo obec a chystáte se stavět rodinný dům na samotě, kde bohužel díky lokalitě nemovitosti není zavedená kanalizace

V tomto případě se Vám rýsují 3 možnosti, jak čistit vodu, a to: domácí čistička odpadních vod (ČOV), jímka na vyvážení odpadních vod, biologický septik.

V případě jednoznačného rozhodnutí pro stavbu ČOV se podívejte na rozdíly, které Vám individuální zařízení nabízí.

Envi-Pur nabízí 2 druhy ČOV pro rodinné domy, jejich specifikace níže:

 • Domovní ČOV jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Po stránce účinnosti plně nahrazují dříve používané plastové septiky a žumpy, biodiskové čistírny nebo jiná zařízení pro čištění vody splaškových odpadních vod a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení.
 • Domácí čistírna odpadních vod s membránou - BioCleaner® funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky použité membránové technologii kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.

Čistička odpadních vod je dle zákona vodní dílo umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod.

Povinnosti pro instalaci čistírny odpadních vod

U čističky odpadních vod pro rodinné domy se povolení vydává na základě stavebního povolení nebo stačí pouze ohlášení dle následujících pravidel:

 • Dle novely zákona vodního zákona č. 150/2010 Sb. stačí ohlášení pro ČOV do 50 EO a ČOV je označená CE (bez poplatku, žadatel je do 15 dnů od podání vyrozuměn se souhlasem/nesouhlasem stavby ČOV).
 • Stavební povolení pro instalaci ČOV se vztahuje na všechny čistírny vod, které nespadají do požadavků pro ohlášení. Lhůta pro vydání povolení je 3 měsíce.

Klíčovým krokem je požádání si o souhlas nebo povolení na příslušném stavebním úřadě o vydání souhlasu s umístěním stavby.

 • Územní souhlas = souhlas sousedů na situačním nákrese, souhlas vlastníka/správce kanalizace či vodoteče, souhlas odboru Životního prostředí vydáním stanovisek a souhlas správců sítí. Musí být vydán do 30 dnů ode dne oznámení– rychlejší varianta.
 • Územní rozhodnutí = územní řízení, které zahrnuje především stanoviska dotčených osob a institucí, např. CHKO, vliv na životní prostředí – složitější varianta.

Druhotnou podmínkou je získání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a dále stavební povolení k ČOV potřebné k takovému vypouštění - je třeba dojít na městský úřad odbor Životního prostředí - oznámit stavbu a zažádat o povolení. Existují 2 možnosti:

 1. Žádost o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami (vodohospodářské rozhodnutí) – rozhodnutí cca do 45 dnů, 1-2 x ročně budete povinně odevzdávat zkušební vzorky z Vaší čistírny odpadních vod. Povolení je vydáváno na 10 let, poté lze požádat o prodloužení na dalších 10 let.
 2. Ohlášení vodního díla: rozhodnutí cca do 30 dnů, úřad nepožaduje rozbory vody, povinnost doložit   1 x za 2 roky revizi o ČOV – tu zpracuje odborně způsobilá osoba.

Jaké doklady musíte mít připravené k povolení k výstavbě čistírny odpadních vod:

 • Náležitosti dle stavebního zákona: údaje o stavebníkovi, vlastnické právo, stanoviska zainteresovaných orgánů, technické požadavky čistírny odpadních vod, souhlasy sousedů
 • Vyplněná žádost o povolení k vypouštění odpadních vod nebo žádost ohlášení
 • Uhrazený správní poplatek (pokud je vyžadován)
 • Projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve 3 vyhotoveních – nutné opatřit kulatým razítkem od autorizovaného projektanta
 • Katastrální mapa se zakresleným vymezeným územím, na které se vztahuje instalace čističky odpadních vod
 • Souhlas stavebního úřadu o souladu se stavbou (u stavebního povolení nutný písemný souhlas obce)
 • Hydrogeologický posudek s vyhotoveným kulatým razítkem v případě vypouštění odpadních vod do podzemních
 • Vyjádření správce vodního toku při vypouštění do povrchových vod
 • Plán kontrolních prohlídek stavby u stavebního povolení nebo provozní řád čističky u ohlášení.

Jak nakládat s vyčištěnou vodou dle zákona

Pokud už je celý proces instalace ČOV za námi, je třeba znát další stanoviska, která jsou nezbytná pro bezproblémový chod čističky odpadních vod.

Dle vodního zákona lze likvidovat přečištěné vody z ČOV následovně:

 • Vypouštění do povrchových vod (vychází z nařízení vlády č. 401/2015 Sb.) = jakákoliv vodoteč, případně k tomuto účelu schválená kanalizace. Jako podklad pro vypouštění do vod povrchových je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.
 • Vypouštění do podzemních vod (nařízení vlády č. 57/2016 Sb.), a to formou:
  • Vypouštění do akumulační nádrže a následný rozstřik čisté vody po vlastním pozemku (nutné v nevhodném vegetačním období vyvážet na obecní ČOV)
  • Vypouštění do přímého zásaku, tedy vsakovací studny, rýhy, jámy a jiné možnosti zásaků.

Jako podklad pro vypouštění do vod podzemních je nutné mít vyjádření hydrogeologa.

Veškeré informace o domovních čistírnách nebo domovních čistírnách s membránou.