Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Fekální kal

4.10.2017

Co je to fekální kal?

Kaly představují zhruba 1-2 % objemu čištěných vod. Zároveň se jedná o suspenzi pevných látek a agregovaných koloidních látek, které se vyskytovaly v odpadních vodách a vznikly při různých způsobech jejich čištění.

Koncentrace kalů je vyjádřena obsahem sušiny kalu. Její složení a obsah jsou podmíněny charakterem znečištění odpadních vod a zároveň i čistírenskými procesy.

Fekální kal se usazuje v jímkách čističek odpadních vod. Tento obsah se musí přitom pravidelně vyvážet. Tento druh kalů se svým složením odlišují od klasických komunálních odpadních vod.
Jejich původ totiž spočívá v domácnostech a nelze tedy předpokládat zvýšený obsah škodlivých látek. Naopak zvýšený výskyt můžeme sledovat v běžných městských čistírenských kalech.

Likvidace fekálního kalu a jeho možné využití

Nakládání s kalem upravuje Zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a navazující vyhlášky.

Likvidaci fekálního kalu resp.jeho využití provádí specializovaný provozovatel zařízení na úpravu kalů.

 - Využití v zemědělství

Z ekonomického hlediska nejefektivnější, a zároveň v oblasti ekologie nejsmysluplnější, je zemědělské využití. Má totiž vliv na pěstování zemědělských plodin, kdy se díky fotosyntéze sníží koncentrace CO2 v ovzduší. Používá se zejména k hnojení vodohospodářsky neexponovaných ploch, např. městské zeleně. O využití kalu v zemědělství se rozhoduje na základě laboratorních rozborů kalů.

Spalování

Rozlišujeme několik druhů spalování fekálního kalu. Klasické spalování představuje nejúčinnější metodu z hlediska hygienizace. Tato metoda se používá zejména pro biologicky nerozložitelné organické materiály, příp. materiály kontaminované, toxické či jinak nebezpečné.

Další způsob spalování představuje tzv. spoluspalování. To spočívá ve spalování kalu společně s energeticky bohatším palivem. Řešení spočívá v přidání určitého množství kalu do 5 % spotřeby uhlí.

Mezi nejnovější ekologické a bezodpadové metody likvidace odpadu patří spalování v cementárenské peci. Další podobnou metodou může být mokré spalování, které je z ekologického hlediska spalování kalů rovněž vhodné.

Skládkování

Tato metoda patří mezi ekologicky nejméně výhodné řešení. Jedná se totiž o ukládání materiálu na zabezpečenou skládku, dokud se nenajde jednodušší metoda využití, popř. likvidace. Jedná se tedy o přesunutí problému na pozdější dobu.