Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

Články
Podmínky ovliňující bezproblémový provoz a funkčnost čov

17.10.2017

Uvažuje o koupi čističky odpadních vod? Pojďme se společně podívat na důležité téma, a to právě jak vybrat správnou ČOV tak, abychom v závěru nemuseli řešit individuální problémy, které se mohou díky těmto faktorům objevit. V první fázi návrhu ČOV je třeba vycházet z hydraulického a látkového zatížení. Pokud se nejedná o typické komunální vody, musíme pohlížet na složení vod z pohledu faktorů ovlivňujících aktivitu biomasy v biologickém stupni čističky odpadních vod. Při výběru čistírny odpadních vod není třeba koukat jen na výběr technologie, kvalitu ČOV, jednoduchost obsluhy zařízení, ale na kvalitu odpadních vod.

Které faktory mohou mít fatální vliv na správnou funkčnost ČOV?

  1. Teplota vody 

Odolnost aerobního kalu se pohybuje v rozmezí 10 -30 °C. Problémy mohou nastat tam, kde se využívá hodně teplé vody – prádelna, kuchyně.

  •      Při teplotě pod 10 °C se snižuje rychlost biologických aerobních procesů (nitrifikace = proces      oxidace amoniaku – se může zastavit)
  •      Vysoká teplota nad 25 °C – aktivita biomasy je vysoká, ale výrazně se zvyšuje spotřeba kyslíku na       endogenní rozklad kalu, zároveň se zhoršuje rozpouštění kyslíku v aktivační směsi. Nedostatek       kyslíku je spojený se zhoršením sedimentační vlastnosti kalu.

Právě s teplotou vody se nedá nic dělat a je třeba jí zohlednit při návrhu čističky odpadních vod.

  1. pH vody

Pro životnost bakterií je ideální pH vody v rozmezí od 6,0-8,0.  Eliminace pH problémů závisí na tom, zda je kyselost nebo zásaditost způsobená organickými nebo anorganickými sloučeninami. U organických, biologicky rozložitelných sloučenin se neutralizace pH může dostavit při biologickém rozkladu. Při vysokých hodnotách pH vzniká při biologickém rozkladu intenzivně oxid uhličitý, díky čemuž dochází k okamžité neutralizaci a poklesu pH do neutrální oblasti.

  1. Nutrienty

Biologický proces správného fungování ČOV jsou ovlivňovány množstvím makrobiogenních prvků. Městské odpadní vody obsahují hodně makrobiogenních prvků, zatímco průmyslové odpadní vody jich mají nedostatek.

4. Solnost

Zvýšená solnost ovlivňuje poměr mezi oxidací a syntézou ve prospěch syntézy a zvyšuje zákal vyčištěné vody. Za možný vzniklý zápach může kombinace většího množství síranů ve vodě a aerobního prostředí.

  1. Těžké kovy

Těžké kovy mají vliv na inhibici aktivity mikroorganismů. Právě vliv těžkých kovů lze dělit na 2 aspekty: toxicitu kovu na kal a odstraňování kovů kalem.

  1. Organické sloučeniny

Převážné množství organických sloučenin je rozloženo mikroorganismy přítomnými ve vodě. Nastává ale problém díky nově vyprodukovaným organickým sloučeninám, které jsou biologicky těžko rozložitelné a toxické. Tyto sloučeniny ve vodním prostředním mohou narušovat přirozený koloběh látek v přírodě. S tímto problémem se můžeme setkat například v potravinářském průmyslu, kde proti sobě působí požadavky hygienické a samotná funkčnost čistírny. Dle jednotlivých studií je právě chlór v malém množství značně toxický. Přípravky na bázi kyselin po naředění již toxické nejsou. Právě hygienické přípravky na bázi chlóru jsou nejčastější příčinou nefunkčnosti čistíren.

Při výběru ČOV nás neváhejte kontaktovat, navštíví vás náš obchodní zástupce a probere s vámi všechna tato výše probíraná témata dopodrobna.