Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

ČOV v NP, krasových území - na co si dát pozor dle platné legislativy?

12.1.2018

Čov v NP, krasových území - na co si dát pozor dle platné legislativy?

Podpora výstavby čističek odpadních vod v Národních parcích či krasových územích se stává trendem dnešní doby. Tyto projekty jsou finančně podporované Národním programem Životní prostředí. Samozřejmě jako u každého většího projektu je třeba dodržovat určitou legislativu. Pro lepší orientaci v jednotlivých zákonech a vyhláškách ohledně této problematiky, jsme pro Vás připravili článek s přehledem těch nejdůležitějších paragrafů, na které je třeba, dát si pozor.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Prvním důležitým bodem v legislativě je oblast týkající se životního prostředí, kdy nám zákon ukládá povinnost počínat si tak, abychom minimalizovali činnosti, které by mohly nějak negativně ovlivnit kvalitu vod. Znamená to, že již při projektování svého záměru bychom měli hledět na umístění stavby a možné důsledky, které může způsobit v oblasti kvality okolních vod.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Na základě tohoto zákona musí být kanalizace navrženy tak, aby žádným způsobem negativně neovlivňovali životní prostředí. Musí zde být zaručena dostatečná velikost a kapacita, díky které bude odvedeno uspokojivé množství vody. Nutno podotknout také, že kanalizace musí být vystavěna, aby dokázala odolat okolním vlivům a případnému poškození. Další věcí, kterou zákon nařizuje je umístění vodovodního potrubí takovým způsobem, aby vedlo ve větší hloubce, než potrubí pro rozvod pitné vody a zabránilo se tak případné možnosti kontaminace vody pitné vodou odpadní, a to jak v běžném fungování i v případě poškození kanalizace.

Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Tento zákon má prioritně na starost ochranu povrchových a podzemních vod, to znamená, že musí dbát na hospodárné využívání vodních zdrojů a zlepšování jejich kvality. Důležité je řídit se vyhláškou č. 293/2002 Sb., která byla novelizována vyhláškou č.110/2005 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod, která jasně vymezuje zdroje znečišťování vody, určuje nám znečištění, které je obsažené v odpadních vodách a také zjišťuje objem a měření vypouštěných odpadních vod.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Tento zákon se vztahuje především na nakládání s odpady z provozu čističek odpadních vod, jako jsou shrabky, písek, tuky a přebytečný kal. Veškeré tyto odpady jsou zařazeny v katalogu odpadu č. 19 dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Shrabky a písek zákon nevymezuje jako nebezpečné odpady, přičemž tedy mohou být likvidovány skládkováním spolu s komunálním odpadem. Výjimka může nastat v případě, kdy se prokáže infekčnost shrabků, písku a kalu.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Nařízení vlády, které nám stanovuje ukazatele, které znázorňují stav ve vodním toku, přípustné znečištění povrchových vod či odpadních vod. Dále nastavují indikátory vyjadřující povolené znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění vod do povrchových vod, které mohou ovlivnit kvalitu vody v citlivých oblastech. Dále nám stanovuje ukazatele vyjadřující nám hodnoty přípustného znečištění povrchových vod takových, u kterých je pravděpodobný předpoklad využití jako zdroje pitné vody. Dále zde máme vymezeny další ukazatele, které se zabývají přípustným znečištěním, které je vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a vodních živočichů či k možnosti koupání osob. Nařízení vlády v souladu s právem Evropských společenství určuje citlivé oblasti, přičemž nesmíme zapomínat, že celé území ČR je bráno jako citlivá oblast.

Zákon č. 472/2005 Sb., úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

U této části legislativy je třeba dbát na dodržování emisních limitů a podmínek provozování ostatních stálých původců znečišťování ovzduší. Vyhláška č. 356/2002 Sb. (novelizace vyhláškou MČP č. 205/2009 Sb.), o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 356/2002 Sb., novelizována vyhláškou MČP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší nám stanovujesoupis znečišťujících látek, emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, povoleného rozsahu obtěžování zápachem a vydatnosti pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatnění.

 

Nyní jsme si shrnuli a zároveň vysvětlili ty nejdůležitější paragrafy, na které bychom měli dbát při budování čističek odpadních vod v Národních parcích či krasových územích v České republice. Samozřejmě legislativa kolem této problematiky je daleko obsáhlejší, ale zákony, o kterých se píše v tomto článku, jsou těmi prioritními, které je potřeba znát a klást velký důraz na jejich dodržování. Pokud uvažujete o postavení ČOV v národním parku nebo krasovém území, kontaktujte nás a společně pořešíme veškeré okolnosti vybudování čističky odpadních vod, stejně jako legislativu, která spadá na budování čistíren odpadních vod právě v národních parcích a krasových územích.