Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Jak si vybrat správnou čistírnu odpadních vod

12.3.2019

Čističky odpadních vod Envi-Pur jsou nejprodávanějšími ČOV v České republice (naši zákazníci nebo zájemci je také nazývají Envipurky). Brand Envi-Pur už je přes 20 let velmi dobře zaběhlý na trhu a zákazníky více a více vyhledávaný právě díky kvalitě a spolehlivosti zařízení. Vyčištěná voda splňuje předepsané limity dusíku, forforu, nerozpuštěných látek a chemicky a biologicky vázaného kyslíku. Vypouštěnou vodu lze vypouštět do vod podzemních i povrchových.

Všechny čistírny splňují normy na nařízení platné v ČR i v EU. Jsou opatřené certifikátem dle ČSN EN12566-3+A2.

Jaké jsou klady ČOV Envipurek?

 • BEZPORUCHOVÝ EKOLOGICKÝ PROVOZ
 • NÁKLADY MAX. 1kW/24h
 • ČIŠTĚNÍ V KONTINUÁLNÍM PROCESU, BEZ ČERPADEL
 • HLUČNOST DMYCHADLA cca 36 - 45dB ( srovnatelné s ledničkou)
 • HOMOGENIZOVANÝ NERECYKLOVANÝ POLYPROPYLEN

Objednání Envi-Pur čističky

Na našich webových stránkách je interaktivní mapa, kde podle si dle regionu vyberete našeho smluvního prodejce: http://www.envi-pur.cz/cz/obchodni-zastupci/Nebo jen vyplňte formulář a kolegyně vás bude kontaktovat: http://www.envi-pur.cz/cz/kontaktni-formular/

Nebo nám klidně zavolejte, rádi vám vše vysvětlíme: 731 629 789, 731 629 765

Komu je určená čistírna odpadních vod

Čistírnu odpadních vod potřebují majitelé těch nemovitostí – rodinných domů, chat, chalup a provozoven, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci.

Pokud byste byli v dosahu veřejné kanalizace odpadních vodnapojené na obecní čistírnu a i přesto byste měli rádi svou čističku, zpravidla to není možné. V současné situaci vás česká legislativa k připojení do veřejné kanalizace může i přinutit. V případě, že byste si chtěli čističku pořídit na chatu, či chalupu, její výběr podléhá frekvenci vašich návštěv. Pravidelný provoz čističky odpadních vod spol. ENVI-PUR tzv. Envipurka zaručuje spolehlivé fungování tohoto zařízení. Čistička ke správné funkci potřebuje pravidelný přítok splaškových vod. Jestliže jezdíte na chatu pravidelně o víkendech, není to problém. Ale pokud byste rekreační zařízení navštěvovali nahodile, doporučíme vám ČOV s programovatelnou řídící jednotkou. Čím lepší řídící jednotka tím lepší komfortnost obsluhy. 

Výběr ČOV podle počtu členů v domácnosti

Základním kritériem jak vybrat čističku je počet osob žijících v domácnosti (značení EO – Ekvivalentní obyvatel). Značení našich čističek odpovídá počtu lidí, kteří v domácnosti žijí. Např. pokud si koupíte čističku Envipurku BC 4 znamená to, že v domácnosti žijí 1-4 osoby. Pokud si koupíte čističku s označením BC 12 – v domácnost je 7-12 osob. Při čemž platí, že standardně osoba spotřebuje denně 150l vody.

Vypouštění vyčištěné vody

 1. Do povrchových vod (potoky, řeky…)
 2. Do veřejné kanalizace, která není napojena na obecní čistírnu
 3. Do podzemních vod
 4. Zalévání vlastního pozemku

Kam budete vypouštět vám musí schválit odbor životního prostředí obce či města, kam spadá vaše realizace ČOV. Čistička musí dosahovat předepsaných hodnot zbytkového znečištění.

Legislativa

a.SCHVALOVÁNÍ VYPOUŠTĚNÍ DO POVRCHOVÝCH VOD

Při vypouštění do povrchových vod a současně při schvalování čističky v režimu ohlášení, posuzuje úřad čističku dle zařazení do kategorií. Do kategorií se čistička zařazuje na základě min. účinnosti zjištěné při certifikaci.

Tabulka minimální účinnosti (v procentech)

Kategorie výrobku
označovaného CE

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

Ncelk

Pcelk

I.

70 %

80 %

II.

75 %

85 %

75 %

III.

75 %

85 %

80 %

50 %

80 %

Kategorie I – domácí čističky určené pro obvyklé vypouštění do povrchových vod.Obvyklé řešení pro většinu lokalit. Požadováno pouze odstraňování uhlíkatého znečištění.

Kategorie II –zvýšená ochrana vodního ekosystému, zejména malá vodnatost toku a možné toxické působení amoniaku na vodní systém. Požadována vyšší účinnost odstranění organického znečištění a stabilní nitrifikace.

Kategorie III – pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské účely. Nejčastěji jsou to čističky II. kategorie doplněné například o membránovou filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci a podobně. Tyto čističky musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

b.SCHVALOVÁNÍ VYPOUŠTĚNÍ DO JEDNOTNÉ KANALIZACE (NEUKONČENÉ OBECNÍ ČISTÍRNOU)

Tento typ vypouštění se řídí kanalizačním řádem. Tento dokument má k dispozici vlastník kanalizace, což je nejčastěji obec. Limity jsou většinou vstřícné a s napojením čističky ENVI-PUR tímpádem nejsou problémy.

Jednotná kanalizace, která není ukončená obecní čistírnou z pravidla ústí do povrchových vod. Obec je zodpovědná za její kvalitu a provádí její údržbu.

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

NL

do 50 EO

150 

40 

40

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr – mg/l.

c.SCHVALOVÁNÍ VSAKU DO PODZEMNÍCH VOD

Pro schválení tohoto typu vypouštění panují přísnější limity. Proto musíte mít čističku s lepší účinností. Povolení vám musí vystavit vodoprávní úřad. Aby došlo k akceptaci vypuštění, voda musí dosahovat těchto hodnot:

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

do 10 EO

150

40 

20 

30 

10 – 50 EO

150

40

X

30

30

nad 50 EO

130

30

X

30

20

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr – mg/l.

Může se stát, že na základě hydrogeologického posudku vodoprávní úřad stanoví ukazatele mikrobiologického znečištění. KTJ=kolonie tvořících jednotek.

Tabulka mikrobiologického znečištění („m“ KTJ/100 ml)

Escheria coli

Enterokoky

150 KTJ

100 KTJ

 

 1. ZALÉVÁNÍ VLASTNÍHO POZEMKU

Tento způsob zvolíte tehdy, když nemáte v dosahu vodní tok ani kanalizaci. Nebo jste na vsak předčištěných vod do půdy od hydrologa nedostali pozitivní posudek.

Situaci musíte řešit tak, že za ČOV ENVI-PUR umístíte bezodtokovou jímku o vel. 2-3- m3. Důležitá je dostatečně velká plocha pro zalévání  -  více jak 700m2.  Je to záruka toho, že nebudete vypouštět vodu na jedno místo , čili, nebudete ovlivňovat podzemní vody ve smyslu vodního zákona a proto se nebude jednat o vodní dílo.

Co v zimě, pokud je půda zmrzlá? Musíte vody vyvážet na obecní čistírnu.

REVIZE

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO povinnost prokázat její správné fungování vodohospodářskému orgánu. Funkčnost ČOV je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky. Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO, odborně způsobilá osoba.

Spol. ENVI - PUR vybraní pracovníci jsou držitelem certifikace a proto vám můžeme tyto služby nabídnout. 

ZPŮSOB ÚŘEDNÍHO SCHVÁLENÍ

Existují 2 způsoby:

 1. Schválení rozhodnutím ve správním řízení (vodoprávní řízení)
 2. Schválení na ohlášení stavby (pro čistírny do 50 EO) - na ohlášení úřad schválíjen ČOV ,která má potřebnou certifikaci a je označena CE. Čistírny ENVI-PUR tuto podmínku splňují.