Flotace pro ÚV (DAF)

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt naVašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

Úprava vody
Flotace pro ÚV (DAF)


Určeno pro:úpravny vod, čistírny odpadních vod

Použití

Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody a nebo při čištění různých typů odpadních vod.

Princip flotace

Suspendované látky (vločky, částice, organismy) se v kontaktní zóně spojují s mikrobublinkami vzduchu a jsou pak v separační zóně vynášeny k hladině, kde vytvoří plovoucí vrstvu kalové pěny, která je odstraňována hydraulicky nebo mechanicky.

Vzestupné rychlosti takto vzniklých agregátů jsou o jeden až dva řády vyšší než byly původní sedimentační rychlosti těchto vloček, což umožňuje pracovat při vysokém povrchovém zatížení flotace ve srovnání se sedimentaci.

Úspora

 • Kompaktní rozměry
 • Vysoká separační účinnost
 • Efektivní a ekonomický provoz
 • Vysoké procento sušiny kalu
 • Instalace do ocelových nebo betonových nádrží
 • Možnost instalace i do stávajících jednostupňových úpraven, které mají-li dostatečně dimenzované flokulační reaktory
 • Nižší investiční a provozní náklady na následný separační stupeň (filtraci, membrány)

Výhody

 • Vysoká hodnota povrchového zatížení (až 10x vyšší než usazovací nádrže a čiřiče)
 • Vysoká separační účinnost i u špatně sedimentovatelných částic (malé částice o hustotě blízké hustotě vody, například organismy)
 • Lepší kvalita upravené vody
 • Snížení zatížení následujícího separačního stupně
 • Rychlý náběh flotace při jejím odstavení
 • Snazší zpracování kalových vod