Pro města a obce

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

Projektujeme a stavíme ČOV pro města a obce

Kompaktní čistírny

Kompaktní čistírny odpadních vod BioCleaner® představují optimální řešení pro obce a města až do velikosti 10 000 obyvatel. Tyto čistírny odpadních vod je možné aplikovat i pro čištění průmyslových odpadních vod organicky znečištěných, zejména z potravinářského průmyslu.

Technologické uspořádání ČOV, ale i stavební a architektonické řešení, je vždy navrženo „na míru“ dle požadavků investora a participujících orgánů státní správy. ČOV je možné realizovat jako jednolinkové až čtyřlinkové paralelní uspořádání, tím je čističce umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. Čistička odpadních vod může být zcela i částečně zakrytá podle hygienických požadavků, nebo je nainstalovaná otevřená.


Granulované aktivní uhlí


Aerační systémy

Nabízíme vysoce kvalitní jemnobublinné, středobublinné a hrubobublinné aerační systémy určené pro aeraci aktivačníchnádrží komunálních i průmyslových čistíren odpadních vod a provzdušňování a míchání nádrží. Jsou vhodné pro trvalý provoz i přerušovaný provoz.


Membránové úpravny vody

Tato unikátní technologie využívá mikrofiltraci na keramické membráně a je navržena primárně pro úpravu pitné a technologické vody. Je vhodná také pro jednostupňovou úpravu povrchové a podzemní vody.

 • Mobilní nebo stacionární uspořádání
 • Vysoký výkon a spolehlivost
 • Vysoká pracovní stabilita (stabilní kvalita filtrátu při proměnlivé kvalitě surové vody)
 • Dlouhý pracovní cyklus a vysoká životnost
 • Vhodná technologie pro nouzové zásobování pitnou vodou v krizových situacích

Flotace pro ÚV (DAF)

Flotace rozpuštěným vzduchem (D.A.F. - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody.

Principem separace suspenze flotací je agregace mikrobublinek vzduchu s vločkami vzniklé suspenze. Výsledný agregát má celkově menší specifickou hmotnost než voda a je proto vynášen k hladině. z hladiny je vzniklý kal odstraňován stíracím zařízením.

 • Vysoká účinnost i u špatně sedimentovatelných částic (malé částice, podobné hustoty)
 • Vysoká hodnota povrchového zatížení
 • Kompaktní design
 • Efektivní provoz
 • Nízká produkce sušiny
 • Instalace do ocelových nebo betonových nádrží
 • Rychlý náběh technologie

Flotace pro ČOV (DAF)

Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se úspěšně používá pro předčištění koncentrovaných průmyslových (zejména potravinářských) vod s vyšším obsahem nerozpuštěných látek a tuků.


Lapáky tuků

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap. Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod.


Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek slouží k odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací, zpevněných parkovacích a odstavných ploch, manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.


Vodárenské filtry

Rovnoměrná distribuce pracího vzduchu po celé ploše filtru umožňuje - při použití drenážního systému Leopold Typu S/SL - dosáhnout vynikající výsledky praní filtrů, a to i při různém složení vrstev filtračního média.


Filtralite

Filtralite je nový filtrační materiál určený pro úpravu pitné vody vhodný pro otevřené, tlakové i biologické filtry.


Mechanické předčištění

Přinášíme na český a slovenský trh vysoce kvalitní zařízení pro mechanické předčištění a kalové hospodářství od italského výrobce MAIND. Po celém světě je nainstalováno více než 4 000 zařízení pro komunální a průmyslové ČOV.

 • Zařízení jsou konstruována z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316, spirály z mikrolegované oceli
 • Jednotky jsou vyráběné spojováním komponentů pouze pomocí šroubů a matic
 • Tato výrobní filozofie byla zavedena s cílem usnadnit kontrolu a údržbu
 • Každý díl a komponent může být jednoduše vyměněn

Dosazovací nádrž Clari-Vac

Technologie Clari-Vac je určena pro nové i stávající pravoúhlé dosazovací nádrže. Výhodou tohoto systému je jeho energetická i investiční nenáročnost. Jedno recirkulační čerpadlo zajišťuje jak interní tak externí recirkulaci, odkalení přebytečného kalu do kalojemu i transport plovoucích nečistot. Také pro pohon plováku s potrubní konstrukcí a systému odstranění plovoucích nečistot je potřeba velmi málo energie.


Zámečnická výroba

Výrobky kovo a zámečnické výroby nacházejí rovněž uplatnění u technologických celků v oblasti čištění a úpravy vody a vzduchu.


Ocelové konstrukce

Nabízíme výměnu balkónů u panelových domů a bytových domů, dodatečné osazení u domů s "francouzskými" okny, rozšíření užitné plochy propojením více balkónů.