O společnosti

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
O společnosti

Pravidla ochrany soukromí uživatelů a používání souborů tzv. cookies na webových stránkách společnosti ENVI-PUR, s.r.o.

Tato Pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a způsob, jakým jsou tyto Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů máte k dispozici, a informace o tom, jak nás můžete kontaktovat.

Vaše osobní údaje zpracovává společnost ENVI-PUR, s.r.o. se sídlem Praha 6 - Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 160 00, IČ 251 66 077 jakožto správce osobních údajů. Obrátit se na nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, na telefonní lince +420 381 203 211, prostřednictvím e-mailové adresy info@envi-pur.cz nebo na adrese Na Vlčovce 13/4, PSČ 160 00 Praha 6 – Dejvice.

JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

Další osobní údaje zpracováváme, abychom na našich webových stránkách umožnili fungování určitých prvků (features):

Při interakci s našimi webovými stránkami jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem, které daný zážitek poskytují.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují s našimi webovými stránkami. Tyto údaje zahrnují:

V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámili.

PROČ a JAK zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme za následujícími účely:

Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například když nakoupíte, můžeme tyto informace použít pro účely účetnictví, auditu a další interní zpracování.  Nebo můžeme například použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, k vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich webových stránek.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě povinností, které nám ukládají právní předpisy, na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění chodu naší společnosti a rozvoji našeho podnikání, případně na základě Vámi poskytnutého souhlasu v případech uvedených níže.

Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv a práv třetích osob.

Údaje o tom, jak návštěvníci naše webové stránky a služby využívají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků.  Například informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky vyhledávají a nacházejí výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabízených výrobků ve výkladních skříních našich obchodů.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na rozvoji našeho podnikání a na základě Vámi poskytnutého souhlasu v případech uvedených níže.

Všechny Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Můžeme však monitorovat chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí za marketingovými účely.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme buď s Vaším souhlasem, který jste nám udělili pro jeden či více konkrétních účelů a může jej kdykoliv odvolat, nebo ve stanovených případech bez Vašeho souhlasu. Bez Vámi výslovně uděleného souhlasu můžeme dle platných právních předpisů zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nutné pro:

Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání služby odběru obchodních sdělení (newsletterů), v ostatních případech po dobu tří let od udělení tohoto souhlasu. Před uplynutím této doby můžete být kontaktováni se žádostí o její případné prodloužení. Pokud s tímto nebudete souhlasit, osobní údaje zpracovávané o Vaší osobě po uplynutí uvedené doby vymažeme. Osobní údaje budou rovněž vymazány tehdy, dojde-li z Vaší strany k odvolání tohoto souhlasu. Výmaz se však netýká těch osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného důvodu, než na základě tohoto souhlasu. Tím není jakkoliv dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně, přičemž nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a v případě, že nám jej neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou pro užívání našich služeb.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů naší společnosti uvedených v záhlaví tohoto dokumentu nebo formuláře na našem webu.

Příjemci osobních údajů

Některé činnosti, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů, pro nás zajišťují externí spřízněné společnosti. Vaše osobní údaje můžeme v nezbytně nutném rozsahu za výše uvedenými účely s těmito společnostmi sdílet, aby bylo možné tyto činnosti vykonávat. Takto můžeme osobní údaje sdílet například za účelem zasílání a doručování, správy a servisu našich údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů nebo administrace určitých služeb a funkcionalit (tzv. features).

Osobní údaje dále můžeme sdílet s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro:

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám zpracováváme, můžeme také převést na právního nástupce v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Používání COOKIES

Když používáte naše webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  K sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat

Prostřednictvím našich webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Cookies neukládáme déle než 13 měsíců.

Na základě našich oprávněných zájmů na zajištění provozu webových stránek a internetových služeb zpracováváme cookies nezbytně nutné pro zajištění tohoto provozu. Všechny ostatní cookies zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu.

V nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Povolením cookies ve Vašem prohlížeči nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na základě cookies. Vždy máte možnost změnit své preference a souhlas odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.

Vaše PRÁVA v oblasti ochrany osobních údajů

V oblasti ochrany osobních údajů máte zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na naši společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví tohoto dokumentu.