Vsakování

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Ostatní produkty

Vsakování

Možnosti odvodnění

Vsakování je v dnešní době povinnou součástí každé novostavby. I u přístaveb a změn účelů staveb ale stavební úřady často požadují řešení nakládání se srážkovou vodou. Společnost ENVI-PUR nabízí kompletní sortiment odvodnění, od zachycení dešťové vody, její odvedení podtlakovým odvodnění střech nebo gravitačně okapy, po její zachycení pod zemským povrchem. Dříve bývalo hodně časté řešení vsakování pomocí štěrkových loží obalených geotextilií. Naše společnost nabízí alternativu v podobě vsakovacích tunelů Garantia. Jejich velkou výhodou je čistitelnost a také vysoká akumulační schopnost. Vsakovací objekt z polypropylenových prvků má přibližně trojnásobný a navíc okamžitý objem pro zachycení přívalového deště, takže na stejný objem vody stačí třetinový objem výkopů. Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s návrhem nebo doporučením zkušených projektantů nebo realizačních společností.

Vsakovací tunely GARANTIA

GARANTIA

Jednou z možností, která je v naší současné legislativě upřednostňována, je vsakování srážkové vody na vlastním pozemku. Vsakování je nejjednodušší a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení. Řešená lokalita však musí splňovat určité podmínky, především hydrogeologické. Půda musí mít dostatečnou propustnost (není možno zasakovat v jílovitých půdách), hladina podzemní vody musí být minimálně 1m pod dnem vsakovacího zařízení a musí být také splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov, stromů a větších keřů. Kromě naplnění legislativy a získání stavebního povolení, bývá, především pro majitele provozů s velkými střechami a zpevněnými plochami (logistické a průmyslové areály, nákupní centra) využití vsakovacího systému motivováno úsporou na poplatcích za odvod dešťových vod do jednotné kanalizace.

V praxi se využívají různá vsakovací zařízení od povrchových průlehů až po podzemní plastové prvky. Tyto prvky přinášejí vysokou flexibilitu při montáži a je možné z nich tvořit nádrže různých rozměrů a kapacity. Pro zachování dlouhé životnosti nádrže je nutné před nátokem do vsaku zajistit čištění dešťové vody od mechanických nečistot. K účelu čištění slouží v případě vody ze střech různé filtrační šachty, v případě parkovišť a komunikací nejčastěji odlučovače lehkých kapalin.

Vsakování lze využít jak u velkých objektů a zpevněných ploch, kde lze vyskládat různě velké a tvarované vsakovací galerie z bloků, tak také u rodinných domů, kde se většinou používají vsakovací tunely. Instalace je možná samostatně, to v případě když nechceme dešťovou vodu využívat, nebo jako přepad z akumulační nádrže.

Výhody vsakovacích tunelů

GARANTIA

Vsakovací tunel GARANTIA představuje nevhodnější řešení pro vsakování dešťové vody nejen u rodinných domů.

 • velká schopnost pojmout přívalovou vodu
 • vysoký vsakovací výkon
 • libovolně rozšiřitelný od malého rodinného domu až po malý podnik
 • ideální pro montáž „svépomocí“
 • hmotnost pouze 11 kg
 • nahradí 800 kg štěrku a 37 m drenážního potrubí
 • menší výkop, menší náklady
 • odolné pojezdu osobních vozidel

GARANTIAGARANTIA

TECHNICKÁ DATA

OBJEM 300 l
VYUŽITELNÝ OBJEM 100 %
ZATÍŽENÍ odolné pojezdu osobních vozidel (max. 5 t /m²) při zásypu 50 cm, maximální zásyp 2 m
MATERIÁL PP - plně recyklovatelný, neškodný spodní vodě, šetrný k životnímu prostředí
ROZMĚRY 1,20×0,80×0,51 m
HMOTNOST 11 kg
PŘIPOJENÍ shora: DN 100, 150, 200, 300 
zdola: DN 100
 

Montáž

INSTALACE VSAKOVACÍCH TUNELŮ GARANTIA

Pravidla pro instalaci

 • odstup od stěny domu je roven minimálně 1,5 násobku hloubky základů
 • odstup od hladiny spodní vody minimálně 1 m
 • k ochraně před zanesením je vhodné oddělit vsakovací tunel od okolní zeminy netkanou textilií
 • celý tunel složený z dílčích vsakovacích tunelů Garantia je zakončen párem zakončovacích čel (na každý konec 1 díl)

TABULKA KRYTÍ PRO RŮZNÁ ZATÍŽENÍ

Dopravní zatížení    Vsakovací tunel
GARANTIA 
Vsakovací tunel
GARANTIA TWIN 
Krátkodobě   max. 10 t/m2 max. 7,5 t/m2
Dlouhodobě   max. 5 t/m2 max. 3,5 t/m2
Bez dopravního zatížení min. krytí 250 mm 250 mm
max. krytí* 3 740 mm 1 480 mm
max. hloubka uložení* 4 250 mm 2 500 mm
Zatížení osobními
automobily do 3,5 t
min. krytí 250 mm 500 mm
max. krytí* 3 490 mm 1 480 mm
max. hloubka uložení* 4 000 mm 2 500 mm
Zatížení nákladními
automobily do 12 t
min. krytí 500 mm  
max. krytí* 3240 mm  
max. hloubka uložení* 3750 mm  
Zatížení nákladními
automobily do 30 t
min. krytí 500 mm  
max. krytí* 2740 mm  
max. hloubka uložení* 3250 mm  
Zatížení nákladními
automobily do 40 t
min. krytí 500 mm  
max. krytí* 2490 mm  
max. hloubka uložení* 3000 mm  
Zatížení nákladními
automobily do 60 t
min. krytí 750 mm  
max. krytí* 1740 mm  
max. hloubka uložení* 2250 mm