Konference Pitná voda 2022

23. - 26. 5. 2022

Hotel Dvořák Tábor

16. ročník konference Pitná voda z údolních nádrží

PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA

Konference je určena vlastníkům úpraven vody, pracovníkům státního podniku Povodí. Vědeckým a odborným pracovníkům z oboru hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství a hydrotechniky. Pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí. 

HLAVNÍ OBLASTI KONFERENCE

Konference obsáhne celou šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, se bude věnovat také technologii úpravy podzemní vody a hygieny pitné vody.

Je zřejmé, že kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je zapotřebí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha o spolupráci pro dosažení společného cíle – kvalitní pitné vody!

TÉMATA KONFERENCE

Problematika ochranných pásem vodních zdrojů ve vztahu k upravitelnosti a zabezpečenosti kvality a množství pitné vody.

Procesy probíhající v nádržích, které jsou významné z vodárenského hlediska, jejich ovlivnění hospodařením v povodí nádrže a sezónní vlivy na kvalitu surové vody,

Hospodaření a manipulace s vodou na nádržích z vodárenského hlediska, hydrodynamika nádrží.

Účinnost různých technologických procesů úpravy povrchové a podzemní vody vzhledem k jednotlivým významným typům znečištění (zákal, huminové látky, extracelulární organické látky, mikroznečištění, různé typy organismů aj.).

Moderní technologické postupy úpravy vody, jejich ověřování v laboratoři či poloprovozu a jejich význam pro praxi.

Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou.

Hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, jejich plnění a vývoj do budoucna; distribuce pitné vody bez chemické dezinfekce.

Problematika pitné vody ve vztahu k aktuálnímu a budoucímu stavu legislativy.

Dobré příklady řešení praktických provozních problémů.

 

CO DALŠÍHO VÁS NA KONFERENCI ČEKÁ

Opět pozveme některé významné představitele oboru k přednesení vyžádaných přednášek na důležitá souborná témata.

Poskytneme jednací salonek pro pracovní diskuse (neformální setkání) ad-hoc skupin zájemců o specifickou problematiku, aby bylo mj. možné využít toho, že na naší konferenci se setkává na jednom místě pravděpodobně největší množství vodárensky zaměřených odborníků. Na minulých konferencích proběhlo velmi úspěšně již několik takovýchto diskusních setkání. Byla věnována problematice desinfekce oxidem chloričitým, sinicovým toxinům, moderním postupům rekonstrukce vodárenských filtrů, směrnici ES o jakosti vody či úloze vody v klimatickém systému Země. Prosíme, uveďte na předběžné přihlášce nebo napište organizátorům, jaké problematice byste se chtěli na takovémto setkání s kolegy věnovat. Tato setkání mohou běžet i paralelně s programem konference.

 

Bude uspořádána tradičně úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisí s problematikou konference. Prosíme firmy, které mají zájem prezentovat na výstavce své výrobky či služby, aby vyplnili formulář Nabídka pro partnery/Sponzory konference

Na zahájení konference dne 23. 5. večer uspořádáme úvodní programový blok např. opět formou panelové diskuse s našimi předními odborníky a manažery.

Dostatečný prostor bude v programu konference vyhrazen i tentokrát diskusi k předneseným přednáškám.

 


PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY PŘEDNÁŠEK

JAK PŘIHLÁSIT PŘEDNÁŠKU

Příspěvky jsou vítány jak z praxe, tak z výzkumu. 

  • Referát (15 min)
  • Krátké sdělení (10 min)

Pokusíme se maximálně vyhovět Vašim přáním.

Účastníkům, kteří mají větší množství grafického materiálu, kteří chtějí prezentovat speciální problém, či nemají zájem vystupovat s přednáškou, nabízíme prezentaci osvědčenou formou posteru (nástěnkového sdělení).

S předběžnou přihláškou zašlete, prosím, asi 10-15řádkový abstrakt Vašeho přís­pěvku, který nám umožní programově zhodnotit Váš příspěvek a za­řadit jej do programu co nejlépe. Přípravný výbor si vyhrazuje právo, v souladu odpovědností pořadatele za uspořádání kvalitní konference, na výběr a řazení příspěvků do programu konference, určení délky příspěvku i jeho stránkového rozsahu ve sborníku a jeho případného edičního zpracování.

Přihlásit on-line se můžete zde.

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

Vzhledem k tomu, že ještě není připraven Program konference přijímáme zatím pouze předběžné přihlášky.

Pokud ale víte, že naše konference je zárukou zajímavých témat a přínosu informací, můžete se závazně přihlásit již nyní.

 

 

 


Soubory ke stažení

Nabídka pro partnery/sponzory konference
1. oznámení/Přihlášky