Seminář "Představení prototypu Dekontaminační linky sedimentu DELISE"

Zveme vás na seminář týkající se představení prototypu Dekontaminační linky sedimentu označované jménem „Delise“. Skupina složená ze zástupců - Biologické centrum AV ČR, v.v.i., ENVI-PUR, s.r.o. a HG Partner s.r.o. - se podílí na řešení aplikovaných výzkumných projektů zabývající se problematikou dnových nánosů ať už z pohledu jejich složení, vlivu na vodní ekosystémy nebo nakládání s nimi. Od roku 2019 jsme se společně podíleli na řešení projektu TH04030289 „Sanace sedimentů - integrované fyzikální, chemické a biologické postupy pro ekonomicky efektivní zpracování dekontaminovaných dnových nánosů.“ Projekt se blíží ke svému závěru. Při této příležitosti mi ještě jednou dovolte, abychom vás pozvali na krátký seminář spojený s praktickou ukázkou a představením technologie a funkčního prototypu, které vznikly jako výsledek projektu.

Hlavní motivací pro vznik projektu bylo vytvoření zařízení, které bude ekonomicky a efektivně zpracovávat kontaminované sedimenty z povrchových vod a přecházet tak šíření znečištění. Zařízení, které může současně zlepšovat jakost povrchových vod i vodních ekosystémů a umožní správcům vodních útvarů jejich údržbu, která byla omezena díky přítomnosti kontaminovaných dnových nánosů.
Cílem projektu bylo vytvořit, laboratorně a poloprovozně otestovat postupy, které umožní šetrným a ekonomicky efektivním způsobem snížit obsahy těžkých kovů a organických polutantů v těžených sedimentech na takovou úroveň, která usnadní následné nakládání s nimi, a to jak na zemědělském půdním fondu, tak v rámci terénních úprav nebo na zlepšení dnových podmínek v tocích pod přehradou.


Harmonogram

9:30 – 10:00 registrace, prezenční listina, drobné občerstvení na uvítání

10:00 – 11:00 úvodní slovo
představení projektu a dalších technologií – RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.
(Biologické centrum AV ČR, v.v.i.)
prezentace prototypu – Ing. Jana Křivánková, Ph.D. (ENVI-PUR, s.r.o.)

11:00 – 12:30 praktická ukázka prototypu

13:00 – 14:00 dotazy, občerstvení

Prosíme o zajištění vlastních ochranných pomůcek (přilba) a jejich využití na připravované akci.
Přijetím této pozvánky je udělen GDPR souhlas k pořízením fotografií a jiných mediálních záznamů.

Workshop je organizován Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., společnostmi ENVI-PUR s.r.o. a HG Partner s.r.o. jako spoluřešiteli projektu.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.