POLITIKA SPOLEČNOSTI

Politika jakosti - Environmentální politika - Politika BOZP

POLITIKA SPOLEČNOSTI

Politika společnosti

Politika jakosti

Politiku jakosti stanovilo vedení společnosti ENVI-PUR jako základní zásady, kterými by se měla řídit činnost společnosti a které by měl respektovat a naplňovat každý pracovník v rámci plnění svých pracovních úkolů. Tyto zásady jsou:

Zaměření na zákazníka

Splnění požadavků zákazníka je naším prvořadým cílem.

Shoda výrobků

Každý výrobek musí být ve shodě s platnými zákonnými a technickými předpisy, které se na něj vztahují nebo jsou vyžadovány zákazníkem.

Spolehlivost dodávky

Termín a rozsah dodávky potvrzený zákazníkovi je nutné splnit.

Odmítnutí zakázky

Zakázku je nutné odmítnout, pokud není možné splnit její zadání nebo termín. Nesplnění potvrzené zakázky je horší než její odmítnutí. Zakázku je nutné rovněž odmítnout v případě, že splněním požadavků zákazníka dojde k porušení platných zákonných nebo technických předpisů.

Zodpovědnost každého pracovníka

Každý pracovník musí být zodpovědný v rozsahu svých pravomocí a úkolů za dodržování systému jakosti. Pokud nebudou dodržovat systém jednotliví pracovníci, nebude systém dodržován jako celek, firma nebude mít zakázky a pracovník výplatu.  

Vedení společnosti ENVI-PUR se přitom zavazuje ve smyslu uvedených zásad neustále zlepšovat efektivnost  systému managementu jakosti.

 

Environmentální politika

Environmentální politiku stanovilo vedení společnosti ENVI-PUR jako základní zásady, kterými by se měla řídit činnost společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a které by měl respektovat a naplňovat každý pracovník v rámci plnění svých pracovních úkolů. Tyto zásady jsou:

Naše výrobky musí optimálně pomáhat chránit životní prostředí

Vyráběná nebo dodávaná zařízení pro čištění odpadních vod musí plnit odpovídající funkci stanovenou zákonnými předpisy (např. účinnost čištění) při minimalizaci nákladů na jejich pořízení, provoz a udržování. Vyráběná nebo dodávaná zařízení na úpravu vod musí v případě možnosti volby používat přednostně fyzikální procesy před procesy chemickými a musí minimalizovat provozní spotřebu chemikálií.

Naše činnost musí respektovat zákonné předpisy

Veškerá činnost naší společnosti musí být prováděna tak, aby byly respektovány a plněny zákonné předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

Naše činnost musí minimalizovat možné dopady na životní prostředí

V případě, že je to ekonomicky možné musíme:

 • snižovat spotřebu energií na výrobu a provoz
 • snižovat objem dopravy potřebný na dodání našich výrobků odběratelům
 • snižovat objem odpadů plastů z výroby
 • používat pro výrobu recyklované plasty

Naši zaměstnanci by se měli chovat „ekologicky“

Při provádění pracovních činností by se naši zaměstnanci měli snažit dodržovat následující zásady:

 • preferovat používání elektronických dokumentů před tištěnými
 • preferovat tisk nedůležitých dokumentů na použitý papír
 • používat recyklované náplně do tiskáren
 • preferovat nabíjecí baterie před obyčejnými
 • neprovádět nic, co by bezprostředně mohlo ohrozit životní prostředí

Vedení společnosti ENVI-PUR se přitom zavazuje ve smyslu uvedených zásad neustále zlepšovat opatření pro minimalizaci a prevenci zatížení životního prostředí činností společnosti.

 

Politika BOZP

Politiku BOZP stanovilo vedení společnosti ENVI-PUR jako základní zásady, kterými by se měla řídit činnost společnosti a které by měl respektovat a naplňovat každý pracovník v rámci plnění svých pracovních úkolů. Tyto zásady jsou:

Naše činnost musí respektovat zákonné předpisy

Veškerá činnost naší společnosti musí být prováděna tak, aby byly respektovány a plněny zákonné předpisy týkající se BOZP.

Odborné služby svěříme odborníkům

Činnosti týkající se BOZP nad rámec běžných pracovních povinností a znalostí jednotlivých řídících pracovníků budeme zajišťovat pomocí externí odborně způsobilé osoby nebo firmy.

Ceníme si zdraví svých pracovníků

Pokud je možné volit mezi několika možnými variantami v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti našich pracovníků budeme v rámci ekonomických možností vždy preferovat variantu výhodnější pro naše pracovníky.

Prevence je nejlepší ochranou proti vzniku úrazů

Všichni vedoucí pracovníci společnosti a zejména vedoucí výrobních útvarů musí:

 • důsledně vyžadovat u svých podřízených dodržování příslušných pravidel BOZP
 • jít svým podřízeným příkladem při dodržování příslušných pravidel BOZP
 • v případě, že zjistí porušování pravidel   BOZP u jiných pracovníků společnosti než jsou jejich podřízení, oznámí tuto skutečnost příslušnému nadřízenému pracovníka, který předpisy BOZP porušuje
 • v rámci svých možností aktivně spolupracovat s externí odborně způsobilou osobou nebo firmou v rámci prevence BOZP

Všichni pracovníci společnosti a zejména pracovníci výrobních útvarů musí:

 • důsledně dodržovat příslušná pravidla BOZP
 • upozornit svého spolupracovníka, pokud porušuje příslušná pravidla BOZP
 • v rámci svých možností upozornit svého nadřízeného na riziko, které by mohlo pracovníkovi vzniknout při plnění pracovních povinností a proti kterému není dostatečně chráněn  

Vedení společnosti ENVI-PUR se přitom zavazuje ve smyslu uvedených zásad neustále zlepšovat řízení a výkonnost činností společnosti v oblasti BOZP zejména s ohledem na prevenci vzniku úrazů, poškození zdraví a zároveň se zavazuje, že projedná s pracovníky a jejich zástupci veškeré záležitosti týkající se BOZP.

Dokument byl aktualizován:  31.12.2020

+420 381 203 211