Výzkumné a vývojové projekty

Společnost ENVI-PUR disponuje zkušeným týmem odborníků nejen v oblasti čištění a úpravy vod, ale i zkušeným týmem konstruktérů, programátorů a techniků, kteří se podílí na výzkumných a vývojových projektech a následně na zavádění nových technologií do portfolia společnosti.

Dokončené projekty

V letech 2019-2023 byly úspěšně dokončeno 8 výzkumných vývojových projektů. Ty jsou v současnosti implementovány do praxe:

 • Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy (TJ01000297)
 • Technická a ekonomická optimalizace terciárních technologií pro odstraňování PPCPs z odpadních vod (TH02030227)
 • Vývoj pokročilé variabilní membránové technologie pro čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových odpadních vod (TH02030527)
 • Návrh míchadla optimalizovaného pro procesy čištění a úpravy vod (TH04020226) 
 • Odstraňování arsenu, hliníku, manganu a železa pomocí membránové filtrace z povrchových či podzemních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (TH04030402)
 • Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) (FW01010142)
 • Vývoj mobilní jednotky a nových čistících protokolů pro regeneraci filtračních membrán využívaných při čištění odpadních vod (TH04030037)
 • Sanace sedimentů – integrované fyzikální, chemické a biologické postupy pro ekonomicky efektivní zpracování dekontaminovaných dnových nánosů (TH04030289)
 • Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích (VI04000014)

Podpora českého výzkumu -Technologická agentura ČR  - www.tacr.cz

 

 

LOGO TAČR.jpg

Aktuálně řešené projekty

 

 • Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů

           Recyklace retentátu z reverzně osmotických jednotek a inovativních způsoby zpětného proplachu membrán (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024423)

 • Inovace flotace prostřednictvím implementace nanobublin a optimalizace flotačního procesu pro aplikace ve vodním hospodářství 

Projekt se zabývá optimalizací procesu flotace rozpuštěným vzduchem a indukované flotace aplikovaných ve vodním hospodářství a jejich inovací prostřednictvím nanobublin za účelem dosažení vyšší separační účinnosti a energetických úspor. Aplikace inovované flotace cílí jak do oblasti úpravy pitných vod, tak do oblasti čištění průmyslových odpadních vod a jejich znovuvyužití. Projekt zásadním způsobem přispěje k rozšíření poznatků o vlivu vstupních podmínek na průběh flotačního procesu v reálných aplikacích. Získané poznatky povedou k optimalizaci procesu a umožní snadné přizpůsobení technologie charakteru vstupující vody a konkrétním potřebám zákazníka. (CZ.01.01.01/01/22_002/0000551)

 • Inovativní způsoby energeticko-provozní optimalizace membránových bioreaktorů

ČOV s technologií MBR již není krokem do neznáma ani teoretickým řešením. Množství realizací a rostoucí zájem provozovatelů vodárenské infrastruktury i dodavatelů technologií ukazují, že membránový bioreaktor lze zařadit mezi stabilní technologie pro čištění odpadních vod. Výborná kvalita vyčištěné odpadní vody je pak dobrým základem pro její opětovné využití, které se v budoucnu může stát nutností. Masivnímu nasazení technologie brání a jednou z největších nevýhodou pro investory a provozovatele jsou provozní náklady MBR. Mezi nejvyšší provozní náklady patří elektrická energie. Z celkové spotřeby elektřiny městské MBR ČOV je více než polovina elektřiny spotřebována dmychadlem pod membránovým modulem, jehož provoz je nezbytně nutný pro zajištění proudění aktivační směsi kolem membránových desek. Významným přínosem pro další rozšíření technologie MBR a také cílem tohoto projektu je energetická optimalizace zajištění proudění aktivovaného kalu kolem membrán. (CZ.01.01.01/01/22_002/0000552)

Kontakt pro více informací o všech projektech krivankova@envi-pur.cz.

 

EU+MPO Barevné CMYK.jpg

Popis jednotlivých projektů

1. Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy (TJ01000297)

Elektrokoagulace má podobný účinek jako koagulace. Vlivem průchodu elektrického proudu dochází k anodovému rozpouštění železných a hliníkových elektrod, při kterém vznikají hydroxidy železa a hliníku, které slouží jako koagulační činidla. Molekuly těchto hydroxidů vytvářejí ve vodném roztoku částice, tzv. micely, které působí na koloidní částice disperzního roztoku odpadní vody a dochází ke koagulaci (shlukování do větších celků) a poté k tvorbě vloček.

Mezi hlavní přednosti elektrokoagulace patří nenáročný provoz zařízení s vysokou účinností a rychlostí při odstraňování polutantů bez nutnosti úpravy pH.

Elektrokoagulace lze využít:

 • čištění průmyslových odpadních vod
 • odstraňování kovů
 • odstraňování fosforu
 • separace řasové biomasy

Samotné zařízení je zrekonstruováno z plexiskla a skládá se ze tří částí:

 • elektrolyzér (sedm rovnoměrně uspořádaných ocelových elektrod),
 • agregátor (flokulační část)
 • separační části (flotace nebo lamelový separátor).

Všechny části jsou vzájemně propojeny a dochází zde k separaci buněk řas/vloček od kapalného kultivačního média.

Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR. 

LOGOLINK_ZETA_RW.png

 

2. Technická a ekonomická optimalizace terciárních technologií pro odstraňování PPCPs z odpadních vod (TH02030227)

Projekt se zabýval problematikou vývoje a ověření technologie pokročilého terciárního filtru, která by umožnila terciární čištění odpadní vody separací některých specifických polutantů (PPCPs – Pharmaceuticals and personal care products / farmak a produktů osobní péče).

Odstranění zbytkových organických látek, z nichž řada patří mezi tzv. perzistentní organické polutanty (POP) zvyšuje možnosti znovuvyužití vyčištěných odpadních vod. Zejména je nutno zabránit vnosu a akumulaci látek typu PPCPs a EDs (endokrinní disruptory jako hormony apod.) do vodního prostředí.

Poloprovozní terciární filtr pro odstranění PPCPs z odpadní vody byl dlouhodobě testován na reálné čistírně odpadních vod (více než 12 měsíců). Bylo zjištěno, že pro odstranění podstatné části vyskytujících se léčiv má významný vliv typ GAU a hodnot a EBCT. Navrhované zařízení může být přínosem pro zvýšení separační účinnosti technologie čištění odpadní vody z hlediska odstraňování léčiv a produktů osobní péče (PPCPs).

Projekt je řešen ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masarika, v.v.i.

 

LOGOLINK_EPSILON_RW.png

3. Vývoj pokročilé variabilní membránové technologie pro čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových odpadních vod (TH02030527)

Cílem projektu bylo vyvinout pokročilou a ekonomicky konkurenceschopnou variabilní technologii založenou na aplikaci separačních membrán. Membránová technologie je koncipována tak, že umožňuje efektivní čištění různých druhů obtížně biologicky čistitelných průmyslových odpadních vod, které jsou jinými způsoby jen velmi obtížně čistitelné.

Součástí technologie je i efektivní způsob předčištění snižující zatížení separačního stupně nežádoucími látkami. Technologie je koncipována s ohledem na vysokou variabilit, flexibilitu takovým způsobem, aby ji bylo možné snadno a rychle adaptovat na lokální podmínky s cílem minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a celkové zlepšení kvality vod.

Variabilní poloprovozní zařízení se skládá z fyzikálně-chemické části a membránové separace. Do poloprovozní jednotky je možné vložit i aktivační nádrž a provozovat jednotku jako membránový biologický reaktor. Pro membránovou separaci je možné využít jak keramické, tak i polymerní deskové moduly. Do jednotky lze zapojit i spirálně vinutý modul s membráno z PVDF. Pro jednoduší manipulaci jsou veškerá zařízení umístěna na paletách.

Během řešení projektu byla variabilní jednotka testována na dvou lokalitách – textilní průmyslové odpadní vody a odpadní vody ze strojírenského průmyslu.

Projekt je řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

 

LOGOLINK_EPSILON_RW.png

4. Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) (FW01010142)

Projekt se řeší od začátku roku 2020 a jeho cílem je systematickou a dlouhodobou činností vyvinout komplexní technologii a technologické zařízení, které umožní efektivní čištění a recyklaci průmyslových odpadních vod založenou na využití AOP jako stupně předčištění, který zvýší účinnost navazujícího biologického stupně založeného na technologii membránových bioreaktorů (MBR). Finální kvalita vyčištěných odpadních vod umožní jejich recyklaci v procesu technologie průmyslového producenta odpadních vod, tudíž bude docíleno efektivnějšího využívání primárního zdroje – vody. Tato skutečnost je zejména s ohledem na panující suchá období velmi aktuální.

Projekt je řešen ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

5. Návrh míchadla optimalizovaného pro procesy čištění a úpravy vod (TH04020226)

 

Cílem projektu je technicky a ekonomicky optimalizovaný míchací aparát, použitelný v různých procesech úpravy a čištění vody. Navrhované zařízení má za úkol zajistit rychlou homogenizaci zpracovávané vody a přidaných flokulačních a koagulačních činidel a tvorbu dobře separovatelných vloček, a to s minimálními energetickými nároky. Zařízení bude možno využít v oblasti úpravy vody ve flokulačních nádržích, umístěných před procesy flotace, filtrace či membránové separace. V oblasti čištění odpadních vod zařízení najde uplatnění například při terciárním čištění.

 Projekt je řešen ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze.

 

LOGOLINK_EPSILON_RW.png

6. Vývoj mobilní jednotky a nových čistících protokolů pro regeneraci filtračních membrán využívaných při čištění odpadních vod (TH04030037)

Zanášení filtračních membrán aplikovaných při čištění odpadních vod je hlavním limitujícím faktorem membránové technologie. Aktuálně je vyvíjena velká snaha, jak tento jev minimalizovat. Nicméně vždy je po čase nutné membránu vyčistit prostřednictvím aplikace specifického čistícího protokolu, aby byla obnovena její hydraulická účinnost. Čištění membrán je aktuálně nejčastěji prováděno prostřednictvím pro životní prostředí nebezpečných chemikálií, např. sloučeniny chloru, hydroxidy, kyseliny a navíc mimo danou lokalitu. Cílem projektu je proto nalézt nové možnosti čištění filtračních membrán, vyvinout, verifikovat a následně optimalizovat jak konstrukci mobilní jednotky, tak vlastní čistící protokoly. Tím bude možné regeneraci membrán prováděna on-site, tedy přímo v místě instalace bez nutnosti transportu.

Projekt je řešen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

 

LOGOLINK_EPSILON_RW.png

 

7. Sanace sedimentů – integrované fyzikální, chemické a biologické postupy pro ekonomicky efektivní zpracování dekontaminovaných dnových nánosů (TH04030289)

Hlavním přínosem projektu bude vytvoření možnosti ekonomicky efektivně odstraňovat kontaminované sedimenty z povrchových vod a přecházet tak šíření znečištění, zlepšovat jakost povrchových vod i vodních ekosystémů a umožnit správcům vodních útvarů jejich údržbu, která byla omezena díky přítomnosti kontaminovaných dnových nánosů a nemožnosti jejich odstranění a uložení. Vyčištěný substrát bude možné použít pro zlepšení narušených hydromorfologických podmínek v tocích pod přehradou. Hlavními, i když nepřímými, uživateli výstupů projektu budou správci povodí a vodních útvarů (podniky Povodí, případně Lesy ČR), kterým umožní dosáhnout požadovaného zvýšení jakosti vod a odstranit staré zátěže v tocích a nádržích, a dále subjekty, zabývající se projekční přípravou záměrů i jejich realizací.

Projekt je řešen ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. a HG partner s.r.o.

 

LOGOLINK_EPSILON_RW.png

 

8. Odstraňování arsenu, hliníku, manganu a železa pomocí membránové filtrace z povrchových či podzemních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou (TH04030402)

V podzemních vodách, které jsou hojně využívány jako významný zdroj pitné vody obvykle obsahují zvýšené koncentrace železa a manganu. Výjimečně se v podzemních vodách vyskytují i hliník a arsen. Běžně jsou k úpravě takovýchto vod využívány tlakové pískové filtry, které však při praní produkují velké množství odpadní vody a malé úpravny vody tak mají poměrně vysoké provozní náklady.

Cílem projektu je maximální zjednodušení technologie odstraňování výše zmíněných prvků se zásadním důrazem na ekonomiku provozu. Technologie membránové filtrace je kompaktní, spolehlivá a maximálně flexibilní, která však prozatím není příliš rozšířena. Technologie se vyznačuje především velmi nízkou spotřebou elektrické energie a především nízkou spotřebou vody, která se produkuje při praní systému.

Předmětem projektu je vývoj kompaktního zařízení, které bude zkoušeno v rámci pilotního testování na reálných zdrojích pitných vod a tím prokázat spolehlivost technologie, výborné separační vlastnosti a nízké provozní náklady.

V první fázi proběhlo laboratorní testování a optimalizace chemismu separace prvků, které jsou předmětem projektu. Na základě těchto kroků došlo k návrhu komplexní jednotky, která se aktuálně připravuje. Výsledky projektu jsou vhodné pro malé provozovatele, kteří nedisponují pracovníky, jenž by se museli naplno věnovat technologii a jejich provozní náklady musí být minimální. Zároveň jsou výsledky potřebné pro větší provozovatele úpraven podzemních vod, kteří mají problémy s nefunkčními technologiemi, které mnohdy nedokáží vodu upravit tak, aby splňovala příslušné zákonné předpisy.  

 

LOGOLINK_EPSILON_RW.png

 

9. Nové možnosti zvýšení efektivity provozu membránových systémů: recyklace retentátu z reverzně osmotických jednotek a inovativní způsoby zpětného proplachu membrán; CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024423

Cílem projektu je dosáhnout vyšší provozní efektivity membránových separačních procesů a minimalizace kapalných a chemických odpadů. Projekt zahrnuje vývoj a poloprovozní verifikaci reverzně osmotické jednotky s navazující technologií čištění retentátu umožňující recyklaci až 70 % retentátu zpět do procesu úpravy vody a vývoj inovativních chemicky podpořených zpětných proplachů filtračních membrán založených na aplikaci ozonu, plazmy a UV záření včetně pilotní verifikace na membránové ČOV.

Na projekt je poskytnuta podpora EU.

MPO - cz--.jpgeu_projekty.png

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.