Jak a kde získat povolení k ČOV?

Jak získat povolení pro čističku odpadních vod (ČOV). Koupě domácí čističky odpadních vod je záležitost na celý život a uvědomujeme si, že problematika čištění odpadních vod se zdá být složitou. Abychom vám toto rozhodování usnadnili, sestavili jsme několik základních rad a doporučení, jak získat povolení.

Povolení k ČOV krok za krokem

Čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami. Dle zákona o vodách č. 254/2001 jsou čističky vodní dílo, a musí je tedy povolit vodoprávní úřad.

1. Krok: Vypouštění odpadních vod

Je potřeba předem si zjistit, o jaký druh nakládání s vodami se bude jednat. Mohou nastat následující situace:

- Vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku, nutný souhlas správce toku)
- Vypouštění odpadních vod do vod podzemních (zasakování, rozstřik, nutné vyjádření hydrogeologa)

V případě napojení ČOV na veřejnou kanalizaci se povolení k vypouštění nevydává, vypouštěné znečištění však nesmí překračovat limity dané kanalizačním řádem příslušné kanalizace

2. Krok: Projektová dokumentace

Zpracovává projektant s autorizací pro vodní stavby.

Projekt musí obsahovat:

-        Průvodní zpráva
-        Souhrnná technická zpráva
-        Situační výkresy
-        Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
-        Specifikace domácí ČOV
-        Hydrogeologický posudek (v případě vypouštěním do vod podzemních)

3. Krok: Správní řízení

Výběr ze dvou druhů správního řízení:

  • Rozhodnutí (povolení) vodoprávního úřadu
- Do 60 dní, ve zvláště složitých případech do 3 měsíců
- Odběr a rozbor vzorku předčištěné vody kvalifikovanou osobou u akreditované laboratoře (četnost určí úřad, většinou 2x ročně)
  • Ohlášení vodoprávnímu úřadu
- Vydání souhlasu do 30 dní nebo nevyjádření se ve stanovené lhůtě
- Revize čistírny odborně způsobilou osobou 1x za dva roky
- Pro kategorie ČOV označených CE do 50 EO

4. Krok: Vyžádání závazného stanoviska

Záleží na druhu správního řízení a požadavcích příslušného úřadu

Především se jedná:

-        Stanovisko odboru životního prostředí
-        Stanovisko příslušné obce
-        Stanovisko správce vodního toku a příslušného povodí
-        Vyjádření správců sítí

5. Krok: Žádost o vydání společného povolení

Zaslání žádosti na vodoprávní úřad

Formulář je ke stažení na webu příslušné obce

Požadované přílohy jsou vypsány ve formuláři (vydaná stanoviska, projektová dokumentace, plná moc,…)

6. Krok: Vydání rozhodnutí nebo souhlasu k ohlášení

Po nabytí právní moci je možno započít stavbu

7. Krok: Kolaudační souhlas

Po dokončení stavby zaslat žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl na vodoprávní úřad

K žádosti doložit:

-        Doklad o vodotěsnosti
-        Revize elektroinstalace
-        Tlaková zkouška potrubí
-        Provozní řád
-        Další náležitosti stanovené v rozhodnutí

8. Krok: Prodloužení povolení k nakládání s odpadními vodami

Povolení k vypouštění odpadních vod nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky.

- Po uplynutí této doby je nutné žádat o prodloužení povolení k nakládání s odpadními vodami

Pravidla pro vypouštění přečištěné odpadní vody

Při vypouštění do povrchových vod a současně při schvalování čističky v režimu ohlášení, posuzuje úřad čističku dle zařazení do kategorií. Do kategorií se čistička zařazuje na základě min účinnosti zjištěné při certifikaci.

Kategorie výrobku
označovaného CE

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

Ncelk

Pcelk

I.

70 %

80 %

II.

75 %

85 %

75 %

III.

75 %

85 %

80 %

50 %

80 %

Kategorie I – domácí čističky určené pro obvyklé vypouštění do povrchových vod. Obvyklé řešení pro většinu lokalit. Požadováno pouze odstraňování uhlíkatého znečištění.

Kategorie II –zvýšená ochrana vodního ekosystému, zejména malá vodnatost toku a možné toxické působení amoniaku na vodní systém. Požadována vyšší účinnost odstranění organického znečištění a stabilní nitrifikace.

Kategorie III – pro lokality s využíváním povrchových vod pro vodárenské účely. Nejčastěji jsou to čističky II. kategorie doplněné například o membránovou filtraci, chemické srážení, filtraci (pískový filtr, zemní filtr), sorpci a podobně. Tyto čističky musí být vybaveny odděleným prostorem pro akumulaci kalu.

Tento typ vypouštění se řídí kanalizačním řádem. Tento dokument má k dispozici vlastník kanalizace, což je nejčastěji obec. Limity jsou většinou vstřícné a s napojením čističky ENVI-PUR tím pádem nejsou problémy.

Jednotná kanalizace, která není ukončená obecní čistírnou z pravidla ústí do povrchových vod. Obec je zodpovědná za její kvalitu a provádí její údržbu.

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

NL

do 50 EO

150 

40 

40

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr – mg/l.

Pro schválení tohoto typu vypouštění panují přísnější limity. Proto musíte mít čističku s lepší účinností. Povolení vám musí vystavit vodoprávní úřad. Aby došlo k akceptaci vypuštění, voda musí dosahovat těchto hodnot.

Tabulka zbytkového znečištění vod vypouštěných vsakováním

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

do 10 EO

150

40 

20 

30 

10 – 50 EO

150

40

X

30

30

nad 50 EO

130

30

X

30

20

Hodnoty jsou uvedeny v miligramech na litr – mg/l.

Může se stát, že na základě hydrogeologického posudku vodoprávní úřad stanoví ukazatele mikrobiologického znečištění. KTJ=kolonie tvořících jednotek.

Tabulka mikrobiologického znečištění („m“ KTJ/100 ml)

Escheria coli

Enterokoky

150 KTJ

100 KTJ

Tento způsob zvolíte tehdy, když nemáte v dosahu vodní tok ani kanalizaci. Nebo jste na vsak předčištěných vod do půdy od hydrologa nedostali pozitivní posudek.

Situaci musíte řešit tak, že za ČOV ENVI-PUR umístíte bezodtokovou jímku o vel. 2-3- m3. Důležitá je dostatečně velká plocha pro zalévání  -  více jak 700m2.  Je to záruka toho, že nebudete vypouštět vodu na jedno místo , čili, nebudete ovlivňovat podzemní vody ve smyslu vodního zákona a proto se nebude jednat o vodní dílo.

Co v zimě, pokud je půda zmrzlá? Musíte vody vyvážet na obecní čistírnu.

Revize ČOV odborně způsobilou osobou

 

 

49278-piktogramy-web-06.png

 

 

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO povinnost prokázat její správné fungování vodohospodářskému orgánu. Funkčnost ČOV je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky. Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO, odborně způsobilá osoba.

 


Hospodaříme s vodou přes 25 let

ENVI-PUR, s.r.o. je vaším zkušeným partnerem, který hospodaření s vodou rozumí.

1.

Jednička na trhu

Upravujeme pitnou vodu pro více než 4 500 000 obyvatel a čistíme odpadní vodu od více než 1 800 000 EO.

25+

Téměř 30 let zkušeností!

Už více jak čtvrtstoletí dodáváme kvalitní produkty a špičkové služby.

30000

Realizací

Máme za sebou tisíce úspěšných realizací a statisíce spokojených zákazníků.

399mil. Kč

Obrat

Obrat z prodeje našich produktů a služeb v roce 2022.

Světové zastoupení

Svoji působnost máme i v zahraničí. V současnosti máme obchodní zastoupení ve více než 30 zemích světa a nové výzvy na nás ještě čekají.

Ve více než 30 státech.

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.