Poloprovozní testy pilotní testy) vám zajistí jistotu správné volby technologie čistění odpadní vody či úpravy vody

Při návrhu technologického řešení čištění odpadních vod či úpravě vody přikládáme důležitost kvalitní předprojektové přípravě.

Zejména u čištění průmyslových odpadních vod, recyklace vody nebo u velkých projektů na čištění komunálních odpadních vod je velmi vhodné vyzkoušet navrhované řešení při poloprovozních testech (pilotním testování).

Poloprovozní testy nejenže ověří správnost návrhu, ale poukáží na možná úskalí projektu a pomohou celou technologickou linku optimalizovat před zahájením stavby.

Díky poloprovozním testům lze eliminovat finanční ztráty, které by nevhodným návrhem mohly nastat.

AqualandMoravia2.jpg

Přehled poloprovozních jednotek

Čunovo.jpg

 ENVI-PUR má v současné době k dispozici následující poloprovozní jednotky, které lze variantně dle charakteru vody kombinovat či doplňovat:

  • Keramická membránová filtrace AMAYA
  • Variabilní membránová jednotka
  • Mikrobublinná flotace MiFlo
  • Filtrační jednotka pro různé náplně např. GAU pro odstraňování mikropolutantů
  • Elektrokoagulační jednotka

Popis jednotlivých poloprovozních jednotek

Keramická membránová filtrace AMAYA

Popis jednotky

Mobilní jednotka keramické membránové filtrace AMAYA má široké uplatnění jak u pitných, tak odpadních vod. Systém pracuje na principu přímé filtrace, tzv. dead end filtration. Jedná se o jednostupňovou úpravu vody s předřazenou koagulací.

Hlavním benefitem této technologie je vysoká účinnost při odstraňování organických látek, barvy, zákalu, mikroorganizmů a virů. Tato kompaktní a robusní technologie vyniká dlouhou životností a nízkou spotřebou prací vody.

 

Použití

Model keramické membránové filtrace je vhodné využít v předprojektové přípravě pro ověření účinnosti úpravy pitné vody. Model lze rovněž využít pro nouzové zásobování pitnou vodou v krizových situacích jako součást ISZ nebo může zajistit dodávku pitné vody pro sportovní a kulturní události.

Samostatně nebo v kombinaci s membránou čistírnou odpadních vod najde uplatnění při ověření návrhu recyklace odpadních vod.

Amaya s plachtou rozbalena.png

Variabilní membránová jednotka

Popis jednotky

Variabilita jednotky spočívá v možnosti volby typu membránových modulů (keramický či polymerní), dále možné zvolit tlakový či podtlakový systém. Volitelnou možností je také zařazení aktivační nádrže a doplnění jednotky na kompletní technologickou linku membránové ČOV.

Pro fyzikálně-chemické předčištění odpadních vod lze volit flokulační komory v kombinaci s lamelovým separátorem nebo trubkový flokulátor v kombinaci s lamelovým separátorem nebo trubkový flokulátor a pak suspenzi separovat na membráně.

Použití

Určeno pro průmyslové odpadní vody, zejména těžko biologicky rozložitelné. Variabilní membránovou jednotku lze využít i na komunálních odpadních vodách.

Poloprovozní testování s variabilní jednotkou proběhlo na dvou lokalitách pro textilní a strojírenský průmysl.

 

Membránová jednotka2.jpg

 

MOBILNÍ jednotka keramické membránové filtrace AMAYA

 

Popis jednotky

Mobilní jednotka keramické membránové filtrace AMAYA je vhodná na úpravu vody na vodu pitnou. Vodu lze upravovat z podzemních zdrojů nebo z povrchových zdrojů, jako jsou řeky, rybníky, potoky, jezera a přehradní nádrže. 

Systém pracuje na principu přímé filtrace, tzv. dead end filtration. Jedná se o jednostupňovou úpravu vody s předřazenou koagulací. Hlavním benefitem této technologie je vysoká účinnost při odstraňování organických látek, barvy, zákalu, mikroorganismů a virů. Tato kompaktní a robustní technologie vyniká dlouhou životností a nízkou spotřebou prací vody.

 

Použití

Tento typ mobilní keramické membránové filtrace lze využít jako nouzový zdroj pitné vody například při požárech, povodních, tornádech, vojenských operacích nebo jiných krizových situací, kdy může být součástí výbavy Integrovaného záchranného systému.

Komerčně lze využít mobilní membránovou filtraci jako dodatečný zdroj pitné vody všude tam, kde je příležitostně spotřeba výrazně vyšší než je obvyklý průměr, nebo všude tam, kde zdroj pitné vody není k dispozici a pitná voda se tak musí dovážet - sportovní události, kulturní události, kempy, dětské tábory, apod. Naši Amayu pravidelně pronajímáme každé léto do vodáckého kempu ve Vyšším Brodě, kde v létě není dostatek pitné vody pro obsloužení vysokého počtu turistů. Voda z řeky je tak díky Amaye během pár vteřin upravena na vodu pitnou.

Model lze využít v předprojektové přípravě pro ověření účinnosti úpravy pitné vody. 

 

 

amaya 3.png

Mikrobublinná flotace MiFlo

Popis jednotky

Flotace je separační proces, založený na vynášení znečištění mikrobublinami vzduchu k hladině, používaný především k čištění průmyslových odpadních vod. Mikrobublinná flotace MiFlo k tvorbě mikrobublin využívá rotující keramické membránové disky MicroGas™.

Jedná se o kompaktní technologii s malým zastavěným prostorem, která oproti flotaci DAF pracuje až s 90% úsporou elektrické energie. Výhodou je rovněž jednoduchá instalace a údržba, dále rychlý náběh technologie po jejím odstavení.

Použití

MiFlo najde uplatnění v potravinářském, textilním a petrochemickém průmyslu. Dále při čištění vod z chovu ryb a zemědělství.

Mikrobublinná flotace.jpg

Poloprovozní filtrační jednotka pro různé náplně

Popis jednotky

Filtrační jednotka rozdělena na tři části. V každé části může být testována jiná náplň. Na filtry natéká vyčištěná odpadní voda nejlépe z membránové ČOV. Filtry lze provozovat jak v sérii, tak i paralelně.

Použití

Jednotka byla např. využita pro testování účinnosti odstraňování mikropolutantů z odpadní vody filtrací přes granulované aktivní uhlí. Cílem je z vyčištěné odpadní vody odstranit farmaka a přípravky osobní péče. Volbou druhu granulovaného aktivního uhlí je možné porovnávat účinnosti jednotlivých typů.

 

Odstraňování mikropolutantů.jpg

Poloprovozní jednotka elektrokoagulace

Popis jednotky

Jednotka je průtočné integrované zařízení využívající kombinace hydrodynamických procesů a metody elektrokoagulace. Jednotka je složena z elektrolyzéru, v němž jsou vloženy elektrody, ze kterých se při průchodu proudu uvolňují železité ionty. Následuje agregátor, kde dojde k tvorbě vloček. Další část jednotky je separace, což je buď lamelový separátor, nebo flotační komora.

Použití

Jednotku lze použít na odpadní vody, řasy, kdekoliv je potřeba koagulace. Jednotka byla prakticky využita pro separaci řas od kultivačního média. V praxi byla ověřena její velká výhoda - nízká energetická náročnost separace.

 

Elektrokoagulace.png